Šifarnici

ADMINISTRATIVNO GEOGRAFSKA STRUKTURA

ORGANIZACIONA STRUKTURA

POSLOVNI PARTNERI

UPOSLENICI

KONTNI PLAN

OBRAČUNSKI PERIOD

PORESKI CENTRI

FINANSIJSKI POJMOVI

VRSTE UČESNIKA

KALKULACIJE

ŠEME KNJIŽENJA

Ovaj modul služi za definiranje šifarnika koji su zajednički za sve module u IMIS-u. Svi ostali moduli uspostavljaju relacije sa podacima koristeći podatke ili parametre definirane u ovim šifarnicima. Također, moduli imaju i svoje lokalne šifarnike koji omogućavaju parametrizaciju sistema i uspostavljanje relacija među podacima shodno potrebama tog modula odnosno poslovne funkcije koju obrađuju.

Administrativno geografska struktura razrađuje vanjsku poslovnu okolinu u svrhu praćenja odnosa s poslovnim partnerima po regijama, alokacije poreza, alokacije uposlenika i sl.

Organizaciona struktura je šifarnik koji omogućava definiranje unutrašnje organizacije do bilo kog nivoa, a u svrhu uspostavljanja relacija između poslovnih promjena i organizacione strukture.

Poslovni partneri su šifarnik koji definira generalne podatke, adresne, kontakte, račune i opće podatke o poslovnom partneru. Također, ukoliko poslovni partner ima više dislociranih poslovnih jedinica (mjesta isporuke) omogućava njihovo definiranje sa generalnim podacima.

Uposlenici su šifarnik, koji definira generalne podatke, podatke o rođenju i ostale podatke. Opcionalno definiraju se podaci : adresni, radni staž, koeficijent, radno mjesto, pripadnost organizacionoj strukturi, način isplate, obustave i satnice prethodnih perioda.

Aktivnosti su šifarnik koji definira različite vrste poslovnih aktivnosti u svrhu uspostavljanja relacija između određenih poslovnih promjena i aktivnosti. Osigurava primjenu ABC (Activity Base Costing) metode. Također može imati primjenu kao šifarnik raznih programa.

Radni nalozi su šifarnik, koji definira generalne (krovne) radne naloge i osigurava uspostavu relacija između poslovnih promjena i radnih naloga.

Kontni plan je šifarnik koji osigurava razradu kontnog plana do bilo kog nivoa. Uspostavlja relacije između poslovnih partnera, organizacione strukture, uposlenika, aktivnosti i radnih naloga. Također, se definira obaveznost unosa valute, način prenosa u novi obračunski period i povezivanje stavki.

Ovim šifarnikom se definira koji je obračunski period aktivan, koji period obuhvata, koji kontni plan važi za taj period, koja organizaciona struktura i administrativno geografska struktura, te se može podijeliti na podperiode. Podperiodi služe za uspostavljanje relacija sa svim poslovnim promjenama sučeljavajući prihode i rashode na akrualnoj osnovi.

Poreski centri su šifarnik koji definira poreske centre i uspostavlja relaciju s administrativno geografskom strukturom u smislu alokacije poreza prema tim centrima.

Financijski pojmovi su šifarnik koji definira razne financijske pojmove koji će biti korišteni u kalkulacijama ostalih modula.

Vrste učesnika su šifarnik koji opisuje predefinirane i korisnički definirane učesnike u promjenama.

Kalkulacije su šifarnik koji definira koji financijski pojmovi čine neku kalkulaciju, uspostavlja relacije između tih pojmova. Šeme knjiženja su šifarnik koji definira financijske pojmove koji čine tu šemu knjiženja, uspostavlja relaciju s korespondirajućim kontom i ostalim definicijama neophodnim za knjiženje.