Servis brojila

Modul Servis brojila omogućava praćenje servisa elektronskih brojila električne energije i uklopnih satova po fazama.

Poslovnom funkcijom Prijem brojila može se vršiti import sa ručnog terminala, kao i unos promjene ulaza.

Modul je u potpunosti povezan sa modulom Računovodstvo, pa se tako prilikom generisanja faktura automatski vrši knjiženje u glavnu knjigu i KIF-iranje.

U samom modulu se nalazi set izvještaja kojim je moguće dobiti uvid u listu brojila na radnim nalozima, listu brojila na fakturi, otvorene i završene radne naloge, utrošak materijala po radnim nalozima, listu brojila za otpremu i sl.