Plan i analiza

ŠIFARNICI

POSTAVKA PLANA

REALIZACIJA POSTAVKE PLANA

ANALIZA ZALIHA: PRODAJA

Ovaj modul omogućava da se poslovna funkcija računovodstvenog (finansijskog) planiranja integriše u jedinstveni informacioni sistem na bazi direktne komunikacija sa prometom računa glavne knjige (sintetički/analitički). Na ovaj način pripreme za donošenje različitih vrsta finansijskih planova su jedan automatizirani proces koji ne traži ponovno unošenje podataka što znatno ubrzava proces usvajanja planova i spriječava da netačni podaci produkuju nerealnu plansku veličinu. Ovaj modul također omogućava automatsko praćenje realizacije izvršenja usvojenih planova i pravovremeno donošenje korektivnih mjera na bazi indikatora odstupanja ostvarenog u odnosu na planirano.

Šifarnik Ekonomskih kategorija omogućava definiranje različitih podskupova podataka unosom formule u kojoj su označena konta glavne knjige koja čine taj podskup. Šifarnik Planova omogućava otvaranje neograničenog broja različitih planova.

Poslovna funkcija putem koje korisnik samostalno dizajnira sadržaj i format plana. Unos formula je veoma jednostavan i intuitivan korištenjem Editora za formule koji sadrži Ekonomske kategorije, Kontni plan, Funkcije i Varijable. Ugrađena je opcija kopiranja postavke plana u drugi plan i shodno konkretnoj situaciji adekvatno redizajniranje plana.

Poslovna funkcija koja omogućava da se za svaki plan unosom odgovarajućih uslova dobiju traženi podaci čija je glavna karakteristika automatska komunikacija sa glavnom knjigom i subanalitičkim evidencijama definiranim u kontnom planu. Ova funkcija omogućava i istovremeno masovno generisanje konkretne postavke plana za više organizacionih jedinica, kao i agregatnu realizaciju u vidu kompilacije traženih podataka za više organizacionih jedinica. Korisniku je na raspolaganju i izvještaj koji automatski prenosi podatke iz glavne knjige i vrši rekalkulaciju ostalih elemenata postavke plana.

Integrisana poslovna funkcija koja omogućava automatsko generisanje Excel tabele i njenu dalju upotrebu. Shodno tome, svaki izvještaj (plan/izvršenje plana) se može kopirati i u Word dokument kao inkorporirani tabelarni ili grafički dio nekog pisanog Word dokumenta.