Plasman štampe

ŠIFARNICI

PROMJENE

IZVJEŠTAJI

OBRAČUN

FAKTURE

AUTOMATSKI UNOS REMITENDE

IMIS modul Plasman štampe je namijenjen svim izdavačkim kućama koje trebaju informatičku podršku za upravljanje procesima planiranja i distribucije štampe.

Koristi se za planiranje tiraža štampe, te organiziranje i obavljanje isporuke po fizičkim kanalima distribucije. Planiranje se vrši na dnevnom nivou, vraćena štampa (remitenda) se evidentira po svakom mjestu isporuke, a obračun i fakturisanje imaju datumsku komponentu koju određuje sam korisnik. Poslovnim funkcijama su podržane sve specifičnosti kod izdavanja novina kao što su: životni vijek proizvoda, remitenda, dnevna dostava i mjesečna faktura te fizički kanali distribucije.

Šifarnici definiraju podatke vezane za periodiku, vrstu novina, izdanje, linije, kanale, vidove prodaje, planove, ugovore, vrste obračuna, pretplata, fakture, periode vraćanja remitende, te kategorije poslovnog partnera.
Poslovna funkcija omogućava unos, pregled i traženje nastalih promjena te relevantne izvještaje.
Izvještaj omogućavaju različite preglede podataka o planovima tiraža, otpremnicama, o unosu remitende, po vrstama promjena, finansijskom obračunu, fakturama, obračunu prizvodnje, te remitendi za određeni datumski opseg.
Poslovna funkcija omogućava da se unaprijed i naknadno izvrše obračuni, kao I pregled svih obračuna I kontrola donosa obračuna sa usporednim podacima prema pripadajaćim kategorijama (Poslovni partner, Novinsko izdanje, Donos i Stanje).
Poslovnom funkcijom je omogućeno fakturisanje plasmana štampe, traženje i pregled faktura (fiskalizovanih i nefiskalizovanih), pregled naloga za Glavnu knjigu, te storno fakture.
Poslovna funkcija omogućava generisanje zaključka obračunskog perioda, nakon čega se formira promjena početnog stanja.
Poslovna funkcija omogućava povratnice, unos remitende, traženje promjena, obrada i kontrola remitende, pregled neprimljenje remitende, te automatsko punjenje količine remitende u promjene u pripremi za određeni broj izdanja.