Proizvodnja

SASTAVNICE (NORMATIVI / RECEPTURE)

Sastavnica definira za jedinicu mjere proizvoda potrebne sirovine, materijale, poluproizvode i sklopove koji u svojim jedinicama mjera i količinama čine proizvod. Jedan proizvod može imati više sastavnica radi različitih tehnologija ili supstitucija određenih komponenti, kao i oznaku da li je važeća i od kada, arhivirana i od kada, oznaka odobrenja i standarda.

RADNI NALOZI

Lansiranje radnog naloga je funkcija koja povezuje proizvod, zahtjevanu količinu (po sastavnici) za proizvodnju i propisanu sastavnicu. Realizacija radnog naloga se odvija i prati kroz tok i status radnog naloga. Radni nalog se može dijeliti u više naloga od kojih svaki može imati svoj tok i status. Na osnovu lansiranih radnih naloga vrši se automatsko generisanje trebovanja i ažuriranje zaliha.

IZVJEŠTAJI

Izvještaji na osnovu kojih se lakše prati proizvodni ciklus i omogućava efikasno planiranje i proizvodnja.

Bez obzira kojom vrstom proizvodnje se bavite, IMIS Vam omogućava:

Upravljanje procesom proizvodnje putem korištenja radnih naloga

+

Povećanje operativne efikasnosti saznavanjem direktnih troškova po radnom nalogu

+

Saznavanje odstupanja od planiranih vrijednosti proizvodnih procesa kroz usporedbe po radnom nalogu i sučeljavanje odnosa planirano- ostvareno

+

Racionalizaciju nabavke kroz automatsko saznavanje optimalnih količina sirovina potrebnih u procesu proizvodnje za određeni datumski opseg.

+

OVAKOIskraemecoMS&WOOD

Ovaj modul omogućava planiranje i praćenje proizvodnje. Projektovan je kao sistem za upravljanje proizvodnjom (Production Management System) koji treba da omogući: nadzor nad sastavnicom proizvoda i njenim varijetetima, definira faze proizvodnje, tok radnog naloga, proizvodne linije i direktne planske troškove materijala za proizvod. Sve promjene koje nastaju u proizvodnji su vezane za radni nalog i aktivnost. Sućeljavanjem planskih kategorija sa ostvarenjem analiziramo izvršenje radnog naloga odnosno izvršenje u nekom periodu koji obuhvata više radnih naloga ili njihovih dijelova. Izvršenje se posmatra u količinskom odnosu i financijskom odnosu na planirano (normirano). Postoji opcionalna veza sa sistemima za akviziciju podataka s proizvodnih linija u onom obimu i formatu u kojem su dostupni. Direktno generiše promjene u glavnoj knjizi i upravljanju zalihama.

Proizvodi, sirovine, materijali, poluproizvodi, sklopovi su artikli definirani kroz upravljanje zalihama.
Sastavnica definira za jedinicu mjere proizvoda potrebne sirovine, materijale, poluproizvode i sklopove koji u svojim jedinicama mjera i količinama čine proizvod.
Jedan proizvod može imati više sastavnica radi različitih tehnologija ili supstitucija određenih komponenti, kao i oznaku da li je važeća i od kada, arhivirana i od kada, oznaka odobrenja i standarda.
Lansiranje radnog naloga je funkcija koja povezuje proizvod, zahtjevanu količinu (po sastavnici) za proizvodnju i propisanu sastavnicu.

Realizacija radnog naloga se odvija i prati kroz tok radnog naloga i status. Radni nalog se može dijeliti u više naloga od kojih svaki može imati svoj tok i status. Na osnovu lansiranih radnih naloga vrši se automatsko generisanje trebovanja i ažuriranje zaliha.

Obračun podrazumjeva obračun stvarnog utroška zalihe po sastavnici i komparaciju s planskim količinama (odstupanja). Ostali troškovi koje nije organizaciono i tehnološki moguće tačno alocirati po proizvodu iskazuju se u svojoj vrijednosti za jedinicu mjere proizvoda po sastavnici, te se raspoređuju na jedinicu proizvoda prema parametriziranom ključu raspodjele na osnovu podataka iz modula Glavna knjiga, Stalna sredstva, Obračun plaća.