Obračun plaća

ŠIFARNICI

PRIPREMA OBRAČUNA

OBRAČUN PLAĆA

IZVJEŠTAJI

PLATNI NALOZI

Ovaj modul omogućava obračun i praćenje primanja uposlenika i drugih fizičkih lica (plaće, topli obrok, ugovor o djelu, autorski honorari, i sl.), obustava, poreza i doprinosa. Direktno je povezan sa sistemom za upravljanje ljudskim resursima (kadrovska evidencija). Povezivanjem s aktivnostima i radnim nalozima ostvaruje se veza sa sistemom planiranja i analize. Direktno generiše promjene u glavnoj knjizi.

Šifarnici omogućavaju parametrizaciju sistema i rješenje za sve varijetete obračuna ili načina ostvarenja prava na primanja. Kroz definiciju vrsta primanja vrši se raslojavanje prava na primanja, individualna postavka obračuna za to primanje shodno općim aktima i individualni način obračuna poreza i doprinosa ukoliko je to potrebno. Dodatno, preko šifarnika Vrsta obračuna definiramo da li se za obračun koristi geografska jedinica, kategorija uposlenika, kao i mogućnost uzimanja identifikacijskog broja sa poreskog centra.

Priprema obračuna se vrši u skladu sa evidencijom iz modula Upravljanja ljudskim resursima, kontrolom prisutnosti na poslu i evidencijama rada iz organizacionih jedinica. Unos podataka se vrši po uposlenim i vrstama primanja prema kojima je taj uposlenik ostvario pravo na primanja. Omogućen je unos pripreme i obračun plaće sa više koeficijenata za uposlenika, odnosno ukoliko postoji više aktivnih koeficijenata složenosti za period za koji se radi obračun plaće.

Poslovna funkcija pruža mogućnost rada sa više obračuna koji su u pripremi, tako da možete istovremeno raditi autorski honorar, ugovor o djelu i obračun plaća. Omogućena je diferencijacija vrijednosti boda po organizacionim jedinicama što pruža mogućnost menadžmentu da se pojedine organizacione jedinice stimuliraju/destimuliraju. Automatski se knjiži u glavnu knjigu, te pruža evidenciju troškova po organizacionim jedinicama.

Izvještaji osiguravaju zbirne i analitičke preglede o izvršenim obračunima plaća, kao i zakonom propisane obrasce (Porezna kartica, OLP, GIP, Specifikacija za isplatu plaća, MIP-1023, eksporti u XML (AUG, ASD) …).

Poslovna funkcija omogućava generisanje platnih naloga za kompletni obračun u dvije varijante, odnosno štampanje platnih naloga ili eksportovanje virmana u format prilagođen banci s kojom radite i importovanje u nalog za plaćanje. Također, omogućeno je i slanje platnih lista uposlenicima putem e-maila.

Knjiženje u glavnoj knjizi se može vršiti automatskim generisanjem naloga za knjiženje.